Wizz Air Cardiff Half Marathon October 2022 | Hanner Marathon Caerdydd 2022

Cardiff Castle, Castle St, Cardiff CF10 3RB 2nd October 2022

Apply now to join our Wizz Air Cardiff Half Marathon team!

The Wizz Air Cardiff Half Marathon is Wales’ largest mass participation event and the 2nd largest road race in the UK, taking you through the beautiful scenery and historic buildings of the city centre. The flat roads along this course make this the perfect race not only for experienced runners but for beginners too.

Our Wizz Air Cardiff Half spaces are now open for registration.

 

How much does it cost, and what is the sponsorship target?

We’re offering all of our supporters the chance to register for the event for only £25 (general entry usually costs £44 per person). Please note the registration fee is non-refundable.

By registering with Music in Hospitals & Care you agree to raise at least £250 to support our work. All of the money you raise will help more people benefit from the healing power of live music. Our Fundraising team will be on hand to provide information and support to help you achieve this.

What will I receive in return for a charity place?

Once you have registered, we’ll send you your personalised welcome pack, including your very own technical running t-shirt, plus some handy tips for reaching your goal.

I have already got a place in the event but I’d still like to fundraise…

If you’ve already registered to take part in the Wizz Air Cardiff Half, you can still fundraise for and be part of the team!

For any questions about fundraising or how you can support the charity in other ways, please contact us on 07939 933 876 or email holly@mihc.org.uk

For more information about the event, please contact us or visit the Wizz Air Cardiff Half Marathon Website.

 

Cofrestrwch nawr i ymuno â’n tîm Hanner Marathon Caerdydd!

Hanner Marathon Caerdydd yw digwyddiad cyfranogiad torfol mwyaf Cymru a’r 2il ras ffordd fwyaf yn y DU, gan fynd â chi drwy olygfeydd hardd ac adeiladau hanesyddol canol y ddinas. Mae’r ffyrdd gwastad ar hyd y cwrs hwn yn gwneud hon yn ras berffaith nid yn unig i redwyr profiadol ond i ddechreuwyr hefyd.

Mae ein gofodau Hanner Caerdydd nawr ar agor i gofrestru.

Faint mae’n ei gostio, a beth yw’r targed nawdd?

Rydym yn cynnig cyfle i’n holl gefnogwyr gofrestru ar gyfer y digwyddiad am £25 yn unig (mae mynediad cyffredinol fel arfer yn costio £44 y pen). Sylwch na ellir ad-dalu’r ffi gofrestru.

Drwy gofrestru gyda Music in Hospitals & Care rydych yn cytuno i godi o leiaf £250 i gefnogi ein gwaith. Bydd yr holl arian a godwch yn helpu mwy o bobl i elwa ar bŵer iachâd cerddoriaeth fyw. Bydd ein tîm Codi Arian wrth law i ddarparu gwybodaeth a chymorth i’ch helpu i gyflawni hyn.

Beth fyddaf yn ei dderbyn yn gyfnewid am le elusennol?
Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwn yn anfon eich pecyn croeso personol atoch, gan gynnwys eich crys-t rhedeg technegol eich hun, ynghyd â rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cyrraedd eich nod.

Mae gen i le yn y digwyddiad yn barod ond hoffwn godi arian o hyd…

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru i gymryd rhan yn Hanner Caerdydd, gallwch barhau i godi arian ar gyfer y tîm a bod yn rhan ohono.

Am unrhyw gwestiynau am godi arian neu sut y gallwch gefnogi’r elusen mewn ffyrdd eraill, cysylltwch â ni ar 07939 933 876 neu e-bostiwch holly@mihc.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â ni neu ewch i Wefan Hanner Marathon Caerdydd.

Share on

Make a donation

Please give today to help improve the health and wellbeing of children and adults through the healing power of live music.

Donate
L O A D I N G