Cardiff Half Marathon October 2020 | Hanner Marathon Caerdydd Hydref 2020

Cardiff Castle, Castle St, Cardiff CF10 3RB 4th October 2020

You’ll love being part of our Cardiff Half Marathon charity team this year! Our charity places are available for only £25 deposit per runner, and you’ll be making a big difference to the quailty of life of people across the UK. All the money you raise will provide professional live music for vulnerable audiences to create joy, comfort and distraction from the routine of every day life in a healthcare setting.

The Cardiff Half Marathon is Wales largest mass participation event the 2nd largest road race in the UK, taking you through the beautiful scenery and historic buildings of the city centre. The flat roads along this course make this the perfect race not only for experienced runners but for beginners too.

Our Cardiff Half Spaces are now open for registration. Please use this link to complete your registration and join our charity team.

In 2020, the event is taking place on Sunday 4th October. We’re offering all our supporters to enter for the event for only £25 sign up fee, which usually costs £42 per person. You’ll be contacted to pay your sign-up fee after registering, which will secure your place. Please note the sign up fee is non-refundable.

By registering with Music in Hospitals & Care you are agreeing to raise a minimum sponsorship of £225, to be raised by 4th November 2020, with £180 (80%) raised by the date of the event. Our Fundraising Team in the Cardiff office will be able to provide information and support to help you achieve this. Once you have registered, we’ll send you your personalised welcome pack, including sponsorship forms, online fundraising page, a technical running t-shirt and some handy tips for reaching your goal.

If you’ve already registered to take part in the Cardiff Half, you can still fundraise for the charity in exactly the same way as you normally would, and you’ll still be part of the team!

Thank you so much for your support. We’re delighted to be part of such a prestigious event in Cardiff, and are very proud to be able to give the joy of live music to people across Wales who need it most.

For more information about the event, please contact us or visit the Cardiff Half Marathon Website. For any questions about fundraising or how you can support the charity in other ways, please contact us on 02920 191055 or email hello@mihc.org.uk.

 

 

Fe fyddem ni wrth ein bodd i chi ymuno â’n tîm Half Marathon Caerdydd eleni! Mae lleuoedd elusen ni ar gael am dim ond £25 y rhedwr, a byddwch yn gwneud gwahaniaeth mawr i ansawdd bywyd pobl ledled y DU. Bydd yr holl arian y byddwch yn ei godi yn darparu cerddoriaeth fyw broffesiynol i gynulleidfaoedd, er mwyn creu llawenydd, cysur a thynnu sylw oddi wrth drefn bywyd bob dydd mewn lleoliad gofal iechyd.

Marathon Hanner Caerdydd yw digwyddiad cyfranogiad màs mwyaf Cymru’r 2il ras ffordd fwyaf yn y DU, gan fynd â chi trwy golygfeydd hardd ac adeiladau hanesyddol canol y ddinas. Mae’r ffyrdd gwastad ar hyd y cwrs hwn yn gwneud hyn yn ras berffaith nid yn unig i rhedwyr profiadol ond i ddechreuwyr hefyd!

Mae hanner lleoedd Caerdydd ar agor erbyn hyn. Defnyddiwch y ddolen hon i gwblhau eich cofrestriad ac ymuno â’n tîm elusen.

Yn 2020, fydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar ddydd Sul 4ydd Hydref. Rydym yn cynnig i’n holl gefnogwyr y cyfle i gymryd rhan am dim ond £25, mae’r ffi cofrestru fel arfer yn costio £42 y pen. Fe wnewn ni chystylltu a chi i dalu’r ffi ar ol i chi chofrestri, bydd hyn yn sicrhau eich lle. Nodwch na ellir ad-dalu’r ffi cofrestru.

Trwy gofrestru gyda Music in Hospitals & Care rydych yn cytuno i godi lleiafswm nawdd o £225, i’w godi erbyn 4ydd Tachwedd 2020, gyda £180 (80%) I’w godi erbyn dyddiad y digwyddiad. Bydd ein tîm codi arian yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i’ch helpu i gyflawni hyn. Ar ôl i chi gofrestru, byddwn yn anfon eich pecyn croeso personol atoch, gan gynnwys ffurflenni noddi, Tudalen codi arian ar-lein, crys-t technegol rhedeg a rhai cynghorion defnyddiol ar gyfer cyrraedd eich nod.

Os ydych eisoes wedi cofrestru i gymryd rhan yn hanner Caerdydd, gallwch ddal i godi arian i’r elusen yn yr un modd yn union ag y byddech chi’n ei wneud fel arfer, a byddwch yn dal i fod yn rhan o’r tîm!

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o ddigwyddiad mor fawreddog yng Nghaerdydd, ac yn falch iawn o allu rhoi’r llawenydd o gerddoriaeth fyw i bobl ledled Cymru sydd ei angen fwyaf.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch a ni neu ewch i wefan Cardiff Half Marathon Website. Am unrhyw gwestiynau am codi arian neu ffyrdd a allech ein cyfnofi mewn ffurf wahanol, cysylltwch a ni ar 02920 191055 neu ebostiwch hello@mihc.org.uk.

 

Share on
Facebook
Twitter

Make a donation

Please give today to help us bring live music to people of all ages in hospitals & care settings across the UK.

Donate
L O A D I N G