Cardiff Half Marathon 2022 | Hanner Marathon Caerdydd 2022

Cardiff Castle, Castle St, Cardiff CF10 3RB 27th March 2022

Register now to join our Cardiff Half Marathon team!

The Cardiff Half Marathon is Wales’ largest mass participation event and the 2nd largest road race in the UK, taking you through the beautiful scenery and historic buildings of the city centre. The flat roads along this course make this the perfect race not only for experienced runners but for beginners too. After being postponed, the event will now take place on Sunday 27 March 2022.

Our Cardiff Half spaces are now open for registration. Use the pink button to complete your registration and join our charity team. We’re offering all of our supporters the chance to register for the event for only £20 (general entry usually costs £42 per person). Please note the registration fee is non-refundable.

By registering with Music in Hospitals & Care you agree to raise as much as you can to support our work. All of the money you raise will help more people benefit from the healing power of live music. Our Fundraising team will be on hand to provide information and support to help you achieve this. Once you have registered, we’ll send you your personalised welcome pack, including some handy tips for reaching your goal.

If you’ve already registered to take part in the Cardiff Half, you can still fundraise for and be part of the team!

For more information about the event, please contact us or visit the Cardiff Half Marathon Website. For any questions about fundraising or how you can support the charity in other ways, please contact us on 01932 260810 or email hello@mihc.org.uk.

Cofrestrwch nawr i ymuno â’n tîm Hanner Marathon Caerdydd

Hanner Marathon Caerdydd yw digwyddiad cyfranogaeth dorfol mwyaf Cymru a’r ail ras ffordd fwyaf yn y DU, gan fynd â chi drwy olygfeydd hardd ac adeiladau hanesyddol canol y ddinas. Mae’r ffyrdd gwastad ar hyd y cwrs hwn yn golygu mai dyma’r ras berffaith nid yn unig i redwyr profiadol ond i ddechreuwyr hefyd. Ar ôl cael ei ohirio, bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Sul 27 Mawrth 2022.

Gallwch gofrestru nawr i redeg Hanner Marathon Caerdydd ar ein rhan. Anfonwch e-bost atom i gwblhau eich cofrestriad ac ymuno â’n tîm elusennol. Rydym yn cynnig cyfle i’n holl gefnogwyr gofrestru ar gyfer y digwyddiad am £20 yn unig (mae mynediad cyffredinol fel arfer yn costio £42 y person). Sylwer na ellir ad-dalu’r ffi gofrestru.

Drwy gofrestru gyda Music in Hospitals & Care, rydych yn cytuno i godi cymaint ag y gallwch i gefnogi ein gwaith. Bydd yr holl arian a godwch yn helpu mwy o bobl i elwa o bŵer iachau cerddoriaeth fyw. Bydd ein tîm Codi Arian wrth law i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth i’ch helpu i gyflawni hyn. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwn yn anfon eich pecyn croeso personol atoch, gan gynnwys rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cyrraedd eich nod.

Os ydych eisoes wedi cofrestru i gymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd, gallwch barhau i godi arian ar ein cyfer a bod yn rhan o’r tîm!

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â ni neu ewch i Wefan Hanner Marathon Caerdydd. Am unrhyw gwestiynau am godi arian neu sut y gallwch gefnogi’r elusen mewn ffyrdd eraill, cysylltwch â ni ar 01932 260810 neu e-bostiwch hello@mihc.org.uk

Share on

Make a donation

Please give today to help improve the health and wellbeing of children and adults through the healing power of live music.

Donate
L O A D I N G